รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4830001
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์
  -
หัวหน้าโครงการ : เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
ทีมวิจัย :
เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยของเยาวชนวัยเรียน

วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้เยาวชนวัยเรียนในกลุ่มเป้าหมายสามารถ

1. เขียนโครงการวิจัย ออกแบบการวิจัยในระดับพื้นฐานได้

2. สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสำคัญได้ (เช่น การใช้ Platform เรื่องสารเคมี)

3. สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง ประดิษฐ์ สังเกต บันทึกข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ สรุปผลได้

4. นำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยของตนเองได้

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยกับผู้อื่นได้

6. อธิบายผลของการวิจัยของตนว่ามีผลต่อสุขภาพของตนและสิ่งแวดล้อม

สถิติการเปิดชม : 867 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 175 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400