รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4830004
ชื่อโครงการ : โครงการเรียนรู้คู่วิจัย ตอน อาหารกับฟันผุ
  Learning process for Young Researcher : Food and Dental Health
หัวหน้าโครงการ : ดวงพร เฮงบุณยพันธ์
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หัวหน้าโครงการ
วราภรณ์ จิระพงษา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุธา เจียรมณีโชติชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยะดา ประเสริฐสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาให้เด็กนักเรียนสามารถประเมินสถานการณได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และสร้างประสบการณ์การวิจัยสำหรับนักเรียน
สถิติการเปิดชม : 5,415 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 920 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400