รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4830008
ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน
  Learning center for Earth Science and Astronomy (LESA)
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
ศรีดา ตันฑะอธิพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
พันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน (Learning center for Earth Science and Astronomy) (LESA) และเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายของการเรียนรู้ระบบโลกและดาราศาสตร์ระหว่างโรงเรียนในประเทศและเชื่อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศ

2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ข้อความรู้ กิจกรรมและเครื่องมือ (Tool) เพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ ผ่านการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต และการจัดกิจกรรมค่าย

3. เพื่อสร้างความร่วมมือและกิจกรรมการวิจัยร่วมระหว่าง สกว. (LESA) และองค์กรนานาชาติ

4. เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของครูในวิชาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 2,510 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 214 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400