รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4830027
ชื่อโครงการ : ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
  The Project Teacher Fellowship-Environmental Study
หัวหน้าโครงการ : ยรรยงค์ อินทร์ม่วง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อฝึกปฏิบัติและพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย

(2) เพื่อฝึกปฏิบัติให้ครูได้ผลิตผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 4,768 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 539 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400