รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4840008
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาพัฒนาระบบงบประมาณรายจ่ายตามฐานพื้นที่
  Developing Area Base Budgeting System Project
หัวหน้าโครงการ : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
ทีมวิจัย :
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
หัวหน้าโครงการ
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงมณี เลาวกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2547
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,769 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 278 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400