รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4840022
ชื่อโครงการ : โครงการนำร่องการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
  -
หัวหน้าโครงการ : สุรจิต ชิรเวทย์
ทีมวิจัย :
สุรจิต ชิรเวทย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อศึกษากลไกและกระบวนการดำเนินการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

2.เพื่อรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และจัดทำระบบข้อมูลภาพรวม ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

3.เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

สถิติการเปิดชม : 1,827 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400