รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850047
ชื่อโครงการ : โครงการ "ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
  TRF Master Research Grants : TRF - MAG
หัวหน้าโครงการ : อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (18 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างฐานความรู้ที่ค่อนไปทางความรู้พื้นฐานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ สกว. เพื่อนำไปพัฒนาต่อ

2. สร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

3. สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงลึกและมีทิศทาง

4. กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในสถาบันการศึกษา

5. กระจายโอกาสการสนับสนุนสู่สถาบันการศึกษาต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 755 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400