รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4850073
ชื่อโครงการ : โครงการยุววิจัยยางพารา ปี2548
  -
หัวหน้าโครงการ : ไพโรจน์ คีรีรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (21 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. เพื่อการถ่ายทอดกระบวนการวิจัยสู่โรงเรียน

3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นเยาว์

สถิติการเปิดชม : 1,881 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา (30 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 115 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400