รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG48H0003
ชื่อโครงการ : การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นโดยกระบวนการเรียนรู้จากภายใน ระยะที่ 2
  -
หัวหน้าโครงการ : ศรีศักร วัลลิโภดม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศรีศักร วัลลิโภดม
หัวหน้าโครงการ
สุนันท์ธนา แสนประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชยันต์ วรรธนะภูติ
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ต.ค. 2547
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,760 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 490 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400