รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG48H0010
ชื่อโครงการ : ความเป็นธรรมในพระไตรปิฏก
  Justice in Pali Tipitaka
หัวหน้าโครงการ : ชาญณรงค์ บุญหนุน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชาญณรงค์ บุญหนุน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาแนวความคิดเรื่อง"ความเป็นธรรม" และ "ความเป็นธรรมทางสังคม" ในพระไตรปิฎกภาษาบาลี
สถิติการเปิดชม : 3,802 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 675 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400