รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4910011
ชื่อโครงการ : การสร้างองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปการเมือง
  Preparing Knowledge for Political Reform
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
อัมมาร สยามวาลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจปัญหาของระบบการเมืองที่จำเป็นต้องแก้ไขในการปฏิรูปการเมือง

2. เพื่อนำเสนอแนวทางหรือทางเลือกในการปฏิรูปทางการเมืองเพือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. เพื่อรวบรวมโจทย์ในการวิจัยซึ่ง สกว. ควรให้การสนับสนุนเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิรูป สำหรับปัญหาที่ยังไม่สามารถหาแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสมได้

สถิติการเปิดชม : 6,385 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,182 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400