รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920007
ชื่อโครงการ : ระบบการผลิตและโอกาสทางการตลาดของการผลิตเนื้อโคพื้นเมือง ในเขตจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่-แพร่,ลำพูน-ลำปาง)
  -
หัวหน้าโครงการ : สมปอง สรวมศิริ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมปอง สรวมศิริ
หัวหน้าโครงการ
เพทาย พงษ์เพียจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐพล จงกสิกิจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นุชา สิมะสาธิตกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพโรจน์ ศิลมั่น
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรวรรณ สิงห์อยู่
นักวิจัยร่วมโครงการ
นครินทร์ พริบไหว
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุดร วงศ์นาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการกระจายของพื้นที่การเลี้ยงโค ระบบการผลิตและต้นทุนการผลิตโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แพร่, ลำพูน-ลำปาง

2. เพื่อทราบชนิดของพืชอาหารสัตว์ในแปลงหญ้าธรรมชาติ และคุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงโคพื้นเมืองในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แพร่, ลำพูน-ลำปาง

3.เพื่อศึกษาเปอร์เซ็นต์ซากและส่วนประกอบของซากโคพื้นเมืองอายุน้อย ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่-แพร่,ลำพูน-ลำปาง

สถิติการเปิดชม : 2,514 ครั้ง
ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 996 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400