รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920038
ชื่อโครงการ : การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากเนื้อโค
 
หัวหน้าโครงการ : วิรัตน์ สุมน
ทีมวิจัย :
วิรัตน์ สุมน
หัวหน้าโครงการ
ณัฎยาพร สุมน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต แหนมเนื้อ ไส้กรอกเปรี้ยว และหม้ำ ที่แปรรูปจากเนื้อโคพื้นเมือง เนื้อโคขุนเลี้ยงด้วยเปลือกสัปปะรด และเนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสน ให้ถูกหลักอนามัยและมีความปลอดภัยในการบริโภค

2. ศึกษาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ แหนมเนื้อ ไส้กรอกเปรี้ยว และหม้ำ ภายหลังจากการเก็บบรรจุภัณฑ์ในระยะเวลาที่ต่างกัน

3. ศึกษาระยะเวลาการเก็บผลิตภัณฑ์ แหนมเนื้อ ไส้กรอกเปรี้ยว และหม้ำ ให้มีความปลอดภัยในการบริโภค

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภค เรื่องสี กลิ่น รส ของผลิตภัณฑ์ แหนมเนื้อ ไส้กรอกเปรี้ยว และหม้ำ ที่แปรรูปจากเนื้อโคพื้นเมือง เนื้อโคขุนเลี้ยงด้วยเปลือกสัปปะรด และเนื้อโคขุนพันธุ์กำแพงแสน

สถิติการเปิดชม : 1,895 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 458 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400