รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920039
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์คุณค่าทางด้านโภชนาการและสุขภาพเนื้อโคไทย
  Determination of the nutritive values and health of Thai beef meat
หัวหน้าโครงการ : พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
ทีมวิจัย :
พร้อมลักษณ์ สมบูรณ์ปัญญากุล
หัวหน้าโครงการ
สุภัทรา ลิลิตชาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : เพื่อที่จะศึกษาเปรียบเทียบถึงคุณค่าทางด้านโภชนาการและ จุดแข็งที่มีต่อสุขภาพระหว่างเนื้อโคพื้นเมืองซึ่งมาจากระบบการเลี้ยงแบบปล่อยในสภาพแวดล้อมและ ฤดูกาลที่แตกต่างกันกับโคขุนที่ได้จากระบบการผลิตส่วนใหญ่ของประเทศ
สถิติการเปิดชม : 1,965 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 381 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400