รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4920041
ชื่อโครงการ : การตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค:การยอมรับและการส่งเสริมการตลาดเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค
  Adoption and Marketing Promotion of Beef and Beef Products
หัวหน้าโครงการ : ทิพวรรณ ลิมังกูร
ทีมวิจัย :
ทิพวรรณ ลิมังกูร
หัวหน้าโครงการ
ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอปอล์ สุวรรณเมฆ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อเนื้อโคและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโค

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเนื้อและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเนื้อโค

สถิติการเปิดชม : 5,666 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 878 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400