รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4930003
ชื่อโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพระยะที่ 2 ปีที่ 2
  Health Research Network Phase II Year II
หัวหน้าโครงการ : สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
หัวหน้าโครงการ
สุทธิกานต์ ชุณห์สุทธิวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งมีพื้นฐานจากความรู้จากงานวิจัยและการทบทวนองค์ความรู้ระหว่างกระบวนการไปใช้ประโยชน์ ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระดับในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และในพื้นที่

. 2. ส่งเสริมกระบวนการสร้างงานวิจัยด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยกระบวนการพัฒนานักวิจัยอย่างใกล้ชิดให้สามารถพัฒนาโครงการวิจัยที่เป็นประโยชน์ และสามารถแหล่งงบประมาณสำหรับสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยนั้นๆ ได้ เพื่อนำผลงานการวิจัยดังกล่าวมาเพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสุขภาพของประชาชน

สถิติการเปิดชม : 3,296 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 452 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400