รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4930020
ชื่อโครงการ : ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
  The Project Teacher Fellowship-Earth Science and Astronomy
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
นายธีรศักดิ์ ท่าหลวง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิแวเต๊ะ หะยีวามิง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิเรก พิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
หรรษา ด่านกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรวัฒน์ ภู่ขวัญเมือง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูด้วยกระบวนการวิจัยจากประสบการณ์ นอกห้องเรียน

2. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต

3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียน

สถิติการเปิดชม : 3,473 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 270 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400