รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4930022
ชื่อโครงการ : "ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล"
  The Project Teacher Fellowship-Marine Science
หัวหน้าโครงการ : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (13 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
ณิชยา ประดิษฐ์ทรัพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ ครู/อาจารย์ จากการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไป
สถิติการเปิดชม : 4,063 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 153 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400