รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950004
ชื่อโครงการ : โครงการ "ผลของแคดเมียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการวิเคราะห์การชะล้าง"
  Influence of Cadmium on Cement Properties and Leaching Analysis
หัวหน้าโครงการ : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 ศึกษาผลของแคดเมียมที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์ ได้แก่ เฟสส่วนประกอบของปูนเม็ด และกำลังอัด (Compressive strength)

2.2 ศึกษาการชะล้างของแคดเมียมที่ที่ถูกชะล้างออกมาจากซีเมนต์ ด้วยการทดสอบด้วยวิธีมาตรฐาน

2.3 ศึกษาผลของความเข้มข้นของแคดเมียมเริ่มต้นที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์และการชะล้าง

สถิติการเปิดชม : 1,812 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 60 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400