รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950031
ชื่อโครงการ : "ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2549"
  TRF Master Research Grants :TRF-MAG
หัวหน้าโครงการ : อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (18 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2548
วัตถุประสงค์ : 2.1 สร้างฐานความรู้ที่ค่อนไปทางความรู้พื้นฐานของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ สกว. เพื่อนำไปพัฒนาต่อ

2.2 สร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการทำวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

2.3 สนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเชิงลึกและมีทิศทาง

2.4 กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในสถาบันการศึกษา

2.5 กระจายโอกาสการสนับสนุนสู่สถาบันการศึกษาต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 748 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400