รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4950114
ชื่อโครงการ : "การพัฒนาศักยภาพสิ่งทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ"
  The Development of Community Textile Potential in Chaiyaphum Province
หัวหน้าโครงการ : สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
ทีมวิจัย :
สกุล วงษ์กาฬสินธุ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสำรวจสถานภาพและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาสิ่งทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งทอชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสิ่งทอชุมชนของจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสิ่งทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิในอนาคต

3. เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายสิ่งทอชุมชน (cluster) และพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (cluster) สิ่งทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

4. เพื่อให้พันธมิตรและภาคีที่เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในการพัฒนาสิ่งทอชุมชนแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

สถิติการเปิดชม : 1,346 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 126 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400