รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4990006
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตพืชสวนในพื้นที่ภาคตะวันตก
  Infrastrcuture Development for Horticultural Crops Research and Development in the West Region
หัวหน้าโครงการ : จริงแท้ ศิริพานิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จริงแท้ ศิริพานิช
หัวหน้าโครงการ
จุลภาค คุ้นวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุณารุจ บุญประกอบ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 6 ก.ย. 2549
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการวิจัยและพัฒนาวิทยาการกล้วยไม้เพื่อการค้า ตามความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ในจังหวัดนครปฐมและภูมิภาคตะวันตก

2.2 เพื่อสร้างแปลงส้มโอพันธุ์การค้า 2 พันธุ์คือ พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง เพื่อใช้สำหรับการวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาการผลิตส้มโอในเขตจังหวัดภาคตะวันตก

2.3 สำรวจข้อมูลสภาวะการผลิตส้มโอ ต้นทุนการผลิต การเขตกรรม และการจัดการสวน โดยมุ่งเน้นแหล่งปลูกในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตกคือ นครปฐมและสมุทรสงคราม

สถิติการเปิดชม : 935 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400