รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG49H0005
ชื่อโครงการ : ความยุติธรรมในปรัชญาของ ปอล ริเกอร์
  Justice in Paul Ricoeur's Philosophy
หัวหน้าโครงการ : ปกรณ์ สิงห์สุริยา
ทีมวิจัย :
ปกรณ์ สิงห์สุริยา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 16 ก.พ. 2549
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์เรื่องความยุติธรรมของปอล ริเกอร์
สถิติการเปิดชม : 3,172 ครั้ง
ชุดโครงการ : เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย (34 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 558 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400