รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5010005
ชื่อโครงการ : เฝ้าระวังกฎระเบียบของรัฐ
  Regulatory Watch
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
สฤณี อาชวานันทกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชัย จิตสุชน
นักวิจัยร่วมโครงการ
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. ติดตามตรวจสอบการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ และลดความเสี่ยงจากการที่หน่วยงานกำกับดูแลถูกยึดกุมและครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์ และติดตามตรวจสอบการออก กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล และการกำหนดเงื่อนไขสัมปทานหรือใบอนุญาตที่สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมย์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ

2. แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำเอาหลักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์กฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในวงการการศึกษาในด้านดังกล่าวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

3. นำเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายในการจัดองค์กรกำกับดูแล และกระบวนการออกกฎระเบียบ ที่มีความโปร่งใส มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ และมีกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

สถิติการเปิดชม : 3,280 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 460 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400