รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5010006
ชื่อโครงการ : โครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย
  Legislative Watch
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
อัมมาร สยามวาลา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชัย จิตสุชน
นักวิจัยร่วมโครงการ
เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อยกร่างกฎหมายขึ้นใหม่และ/หรือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่มีปัญหาในการบังคับใช้จำนวนหนึ่ง เพื่อนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2. เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการออกกฎหมายที่อาจเป็นประโยชน์ในวงแคบ แต่ทำให้สาธารณะเสียประโยชน์ เพื่อช่วยให้การกลั่นกรองกฎหมายของรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีความรัดกุมยิ่งขึ้นสถิติการเปิดชม : 3,486 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 366 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400