รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5020025
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจากไขมันวัวแยกส่วน
 
หัวหน้าโครงการ : วรรณา ตั้งเจริญชัย
ทีมวิจัย :
วรรณา ตั้งเจริญชัย
หัวหน้าโครงการ
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาเทคนิคการแยกส่วนไขมันด้วยความเย็นอุณหภูมิระหว่าง 40- 10 ๐ซ

2. ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของไขมันวัวแยกส่วนแต่ละประเภทของไขมันวัว

3. ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อกลุ่มอิมัลชันที่ใช้ไขมันวัวแยกส่วนชนิดเหลว

4. ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้ไขมันวัวแยกส่วนชนิดแข็งในการทอด

สถิติการเปิดชม : 2,144 ครั้ง
ชุดโครงการ : การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคของไทย (40 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 476 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400