รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5020078
ชื่อโครงการ : ระบบการผลิตและการตลาดโคเนื้อ จังหวัดตาก
 
หัวหน้าโครงการ : ธำรงค์ เมฆโหรา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (10 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธำรงค์ เมฆโหรา
หัวหน้าโครงการ
ณัฏฐ์นรากร จันทร์ธิมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ

2. เพื่อศึกษาระบบการผลิตโคเนื้อ

3. เพื่อศึกษาระบบการตลาดโคเนื้อและเนื้อโค

4. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการผลิตโคเนื้อและการตลาดเนื้อโค

สถิติการเปิดชม : 2,886 ครั้ง
ชุดโครงการ : การผลิตโคพื้นเมือง (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,219 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400