รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030010
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติในประเทศไทย
  Economic Analysis of the Establishment of National Pension Scheme in Thailand
หัวหน้าโครงการ : วรเวศม์ สุวรรณระดา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วรเวศม์ สุวรรณระดา
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจสำหรับผู้สูงอายุโดยภาครัฐ โดยการใช้ระบบบำนาญแห่งชาติหรือ National Pension ที่ครอบคลุมประชากรวัยทำงานของประเทศทั้งหมดไว้ในระบบแบบบังคับ

2. เพื่อวิเคราะห์เงินสมทบ ความพอเพียงของเงินบำนาญ และความเป็นไปได้ทางการเงินการคลังเมื่อจัดตั้งระบบบำนาญแห่งชาติ

3. เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายภาครัฐที่จะเกิดขึ้นภายใต้แนวทางของระบบบำนาญแห่งชาติ ในกรณีที่รัฐบาลจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแบกภาระด้วย

สถิติการเปิดชม : 3,339 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 435 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400