รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030011
ชื่อโครงการ : ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนปีการศึกษา 2550
  Learning center for Earth Science and Astronomy (LESA 2007)
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
อดิเรก พิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 2. วัตถุประสงค์

2.1 สร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ และส่งเสริมการทำโครงงานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์

2.2 สร้างนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบใหม่ จัดทำข้อความรู้ ฐานข้อมูล ออกแบบสื่อการเรียนรู้ และกิจกรรม

2.3 เป็นแหล่งค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางประสานเครือข่ายระหว่างโรงเรียน

2.4 สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่ความรู้และขยายผล

2.5 ให้ความรู้ดาราศาสตร์แก่ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในนาม "ศูนย์ดาราศาสตร์อิสลาม"

2.6 ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคีของชาติด้วยหลักการ "เรียนรู้ร่วมกันอย่างไร้พรมแดน"

สถิติการเปิดชม : 5,014 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 344 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400