รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030020
ชื่อโครงการ : โครงการเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับสังคมสูงอายุ
  Quality of Life for Aging Society Program
หัวหน้าโครงการ : ลัดดา ดำริการเลิศ
ทีมวิจัย :
ลัดดา ดำริการเลิศ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : นำความรู้จากการวิจัยและการจัดการความรู้ในช่วง 5 ปีแรกของเครือข่ายวิจัยสุขภาพ ไปต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ โดยเน้นหนักในเนื้องานที่สำคัญคือ การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
สถิติการเปิดชม : 9,435 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,842 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400