รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030021
ชื่อโครงการ : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
  Local Science Projcet
หัวหน้าโครงการ : สุพจน์ บุญแรง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุพจน์ บุญแรง
หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ชาญ ยอดเละ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการบริหารจัดการงานวิจัยและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูนักวิจัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของครูนักวิจัยให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะและทัศนคติในการเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพโดยเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม

3 เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงระบบภายใต้บริบทของชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 3,021 ครั้ง
ชุดโครงการ : วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 309 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400