รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030038
ชื่อโครงการ : ครุวิจัย-ซากดึกดำบรรพ์
 
หัวหน้าโครงการ : วราวุธ สุธีธร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วราวุธ สุธีธร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัยและทรัพยากรธรณี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางธรณีวิทยาในสาระความรู้ที่ ๗ วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม ๔ ว ๒๐๔ ให้แก่ครูหรืออาจารย์ผู้สอนในสายวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนให้ได้ผลดี

2. เพื่อให้คณะครูและอาจารย์ได้เรียนรู้ คุ้นเคย และฝึกทักษะการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการสำรวจ ขุดค้น และอนุรักษ์ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์ชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ความเข้าใจดังกล่าว และปลูกจิตสำนึกถึงความหวงแหนในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าของชุมชนและประเทศไทย

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ศูนย์ศึกษาวิจัยของกรมทรัพยากรธรณีเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

สถิติการเปิดชม : 2,691 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 329 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400