รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5030039
ชื่อโครงการ : ครุวิจัย-สิ่งแวดล้อมศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : ยรรยงค์ อินทร์ม่วง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ยรรยงค์ อินทร์ม่วง
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูด้วยกระบวนการวิจัยจากประสบการณ์ นอกห้องเรียน

(2) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต

(3) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียน

(4) เพื่อพัฒนาให้ครูเกิดทักษะการพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 1,781 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 87 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400