รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050002
ชื่อโครงการ : "การสร้างหน่วยสเกลเพื่อใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนัก (โครเมียม แคดเมียม และสังกะสี) ที่มีต่อลักษณะสมบัติของซีเมนต์"
  Development of Scale to Predict the Effect of Heavy Metals (Chromium, Cadmium, and Zinc) on Cement Properties
หัวหน้าโครงการ : พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2549
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อสร้างหน่วยสเกลในการคาดการณ์ผลกระทบของโลหะหนักทั้งสามชนิด ได้แก่ โครเมียม แคดเมียม และสังกะสีต่อการรับกำลังอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์

2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของโลหะหนักทั้งสามชนิดต่อลักษณะสมบัติอื่นๆ ของซีเมนต์ ได้แก่ ลักษณะปูนเม็ด ค่าร้อยละของ free lime และเฟสส่วนประกอบของปูนเม็ด

สถิติการเปิดชม : 1,384 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 333 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400