รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050018
ชื่อโครงการ : การศึกษาและผลิตอลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการใช้งานในกองทัพเรือ
  Studying and Manufacturing of Aluminium Anodes for using in Royal Thai Navy
หัวหน้าโครงการ : พินัย มุ่งสันติสุข
ทีมวิจัย :
พินัย มุ่งสันติสุข
หัวหน้าโครงการ
เสริมศักดิ์ ศรีหิรัญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาและผลิตอลูมิเนียมกันกร่อนสำหรับการใช้งานในกองทัพเรือ

2. ได้วิธีการที่เหมาะสมในการใช้อลูมิเนียมกันกร่อนในการป้องกันการกัดกร่อนของตัวเรือและอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นโลหะและมีการใช้งานสัมผัสกับน้ำทะเลและน้ำกร่อย

สถิติการเปิดชม : 1,852 ครั้ง
ชุดโครงการ : อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 256 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400