รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050118
ชื่อโครงการ : การทำวิจัยเชิงพื้นที่ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาเชิงพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
 
หัวหน้าโครงการ : ไพโรจน์ คีรีรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (21 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ไพโรจน์ คีรีรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการสนับสนุนทุนวิจัย

2. เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าใจกระบวนการวิจัย

3. เพื่อสร้างเครือข่ายปฏิรูปการศึกษาเพิ่มขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สถิติการเปิดชม : 1,196 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา (30 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,143 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400