รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5050132
ชื่อโครงการ : โครงการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมระดับปริญญาโท (สกว.-สสว.)
 
หัวหน้าโครงการ : อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (18 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : 2.1 สร้างฐานความรู้และงานวิจัยที่มีคุณภาพให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาในเชิงรุก

2.2. จูงใจให้ภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการทำวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.3 สร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในการทำวิจัยอย่างมีระบบ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 กระตุ้นและสร้างบรรยากาศการวิจัยในสถาบันการศึกษาและสนับสนุนให้อาจารย์และนักศึกษาผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม

2.5 กระจายโอกาสการสนับสนุนสู่สถาบันการศึกษาอย่างทั่วถึงสถิติการเปิดชม : 772 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 16 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400