รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG50H0006
ชื่อโครงการ : ภูมิวัฒนธรรม
  Geo-Cultural Study
หัวหน้าโครงการ : ศรีศักร วัลลิโภดม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศรีศักร วัลลิโภดม
หัวหน้าโครงการ
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุดารา สุจฉายา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2550
วัตถุประสงค์ : นำข้อมูลและความรู้ของบรรดาผู้รู้ท้องถิ่นต่าง ๆ มาประมวลและวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในเรื่องธรณีสัญฐาน ภูมิประเทศ อันมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรม จนสามารถเกิดเป็นองค์ความรู้เรื่อง "ภูมิวัฒนธรรม" ของทั้งประเทศ ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญที่นำไปใช้ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และเกิดจากความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างแท้จริง
สถิติการเปิดชม : 832 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 319 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400