รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120023
ชื่อโครงการ : การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผักสด ในจังหวัดนครปฐม
  Supply Chain Management for Fresh Vegetable Industrial in Nakornpathom Province
หัวหน้าโครงการ : กมล เลิศรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กมล เลิศรัตน์
หัวหน้าโครงการ
ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อานุภาพ สังข์ศรีอินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผักสดในจังหวัดนครปฐม

2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผักสดในจังหวัดนครปฐม

3. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการโซ่อุปทานผักสดของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและนายหน้า (broker) ในจังหวัดนครปฐม

สถิติการเปิดชม : 5,665 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,739 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400