รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120058
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผ่นฟิล์มหอมระเหยเพื่อลดการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกแห้ง
  Development of Volatile Strip for Reduced Aflatoxin Contamination in Dried Chili
หัวหน้าโครงการ : ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล
หัวหน้าโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภาพร ล้ำเลิศธน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อตระกูล Aspergillus ของน้ำมันหอมระเหย เช่น Eugenol และหาความเข้มข้นต่ำสุดในการออกฤทธิ์

2. เพื่อศึกษาการเตรียมแผ่นฟิล์มบรรจุน้ำมันหอมระเหยและศึกษาการปลดปล่อยน้ำมันหอมระเหยจากแผ่นฟิล์ม

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มน้ำมันหอมระเหยในการยับยั้งการเจริญของตระกูล Aspergillus ในการเก็บพริกแห้ง

สถิติการเปิดชม : 639 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 226 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400