รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120059
ชื่อโครงการ : การศึกษาและพัฒนาแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมระหว่างพอลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ และพอลิเมอร์ชีวภาพเพื่อใช้เป็นถุงเพาะปลูกพืชทางเกษตร
  Studies and development of plastic films of low-density polyethylene/biopolymer blends for use as planting bags
หัวหน้าโครงการ : เมธา รัตนากรพิทักษ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เมธา รัตนากรพิทักษ์
หัวหน้าโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนชม อ่วมเนตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรัญญา ผมพันธ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัญชัน ชมภูพวง
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตติพร เครือเนตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีของมันสำปะหลังและยางธรรมชาติเพื่อการเข้ากันได้กับ LDPE

2. ศึกษาการเตรียมแผ่นฟิล์ม LDPE ที่มีการผสมแป้งมันสำปะหลังและยางธรรมชาติที่ผ่านการดัดแปรโครงสร้างทางเคมี ที่อัตราส่วนต่างๆกันและศึกษาสมบัติการทนแรงดึง สมบัติการทนแรงดึง สมบัติเชิงความร้อนและสมบัติพื้นผิวของแผ่น LDPE ที่ผ่านการดัดแปรด้วยพอลิเมอร์ชีวภาพทั้งสองชนิด

3. ศึกษาอัตราส่วนระหว่างพอลิเมอร์ชีวภาพทั้งสองชนิดต่อ LDPE ที่เหมาะสมในการเตรียมเป็นถุงเพาะปลูกพริก เบญจมาศและยางพารา โดยการทดสอบสมบัติการย่อยสลายและผลผลิตของพืชแต่ละชนิด หลังการนำไปใช้เป็นถุงเพาะปลูก โดยถุงที่ใช้ปลูกพริกจะทดสอบหลังการปลูก 4 เดือน เบญจมาศหลังการปลูก 6 เดือนและยางพาราหลังการปลูกแล้ว 12 เดือน

สถิติการเปิดชม : 405 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400