รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5120061
ชื่อโครงการ : การพัฒนาพลาสติกคอมโพสิทเพิ่มช่วงแสงสำหรับใช้เป็นพลาสติกคลุมแปลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร
  Development of Light Enhancing Mulching Composite Film for Improving Crop's Quality
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ ลิ่มตระการ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิโรจน์ ลิ่มตระการ
หัวหน้าโครงการ
อุทัย วิชัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา สุทธิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตติพร เครือเนตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
สาวิตรี ทิวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาพลาสติกคอมโพสิทคัดเลือกช่วงแสงสำหรับใช้ในการคลุมดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะละกอ

2. พัฒนาพลาสติกคอมโพสิทคัดเลือกช่วงแสงสำหรับใช้ในการคลุมดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของสตอเบอร์รี่

สถิติการเปิดชม : 339 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัสดุปลูก เพื่อการเกษตร (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 15 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400