รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130008
ชื่อโครงการ : โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนองเพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
  The Management and Development of Large-scale Agricultural Area in Mitigation of Medium to Large Floods in the Chao Phraya River Basin according to the Royal Initiative Pilot project : Monkey Cheek in Bangban Area (1)
หัวหน้าโครงการ : ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล
หัวหน้าโครงการ
ลือชัย ครุฑน้อย
นักวิจัยร่วมโครงการ
เสถียร รุจิรวนิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุลักษณ์ ศรีบุรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
มัทยา จิตติรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
รุ่งธรรม บ่อเกิด
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปรีชา โชติสังกาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สิตางศ์ พิลัยหล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทวีวงศ์ ศรีบุรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ก่อโชค จันทวรางกูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนพรรณ สุนทระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรพล คังคะเกตุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภิชัย ตั้งใจตรง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงษ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นภาพร เปี่ยมสง่า
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชัย ลิปิวัฒนาการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : การศึกษาความเป็นไปได้รวมทั้งการกำหนดแนวความคิดและแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลโดยการเก็บกักน้ำยอดน้ำหลากไว้ในพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ของฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะกำหนดขึ้น และควบคุมอัตราการไหลในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านท้ายน้ำของอำเภอบางไทรไม่ให้เกิน 3,000 ม.3/วินาที รวมทั้งการกำหนดมาตรการที่จะนำพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่รับน้ำนองนำร่อง คือ พื้นที่บางบาล (1) ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
สถิติการเปิดชม : 5,231 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 2,983 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400