รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130011
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น
 
หัวหน้าโครงการ : สุวิมล ว่องวาณิช : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุวิมล ว่องวาณิช
หัวหน้าโครงการ
ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วราภรณ์ แย้มทิม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 1-3

2. เพื่อศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการจนสิ้นสุดโครงการหนึ่งปีของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นรุ่นที่ 4

3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

4. เพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายโอนความรู้ในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

5. เพื่อสังเคราะห์ผลผลิตที่ได้จากการเรียนรู้ของครูในโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 3,836 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 636 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400