รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130021
ชื่อโครงการ : การประเมินระดับความต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารในประเทศไทยและการปรับปรุงอาคารให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับที่เหมาะสม
  Seismic Evaluation and Retrofitting of Existing Buildings in Thailand
หัวหน้าโครงการ : เป็นหนึ่ง วานิชชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
หัวหน้าโครงการ
ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมร พิมานมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาเทคนิควิธีการวิเคราะห์อาคารที่สามารถนำมาใช้ประเมินขีดความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารและประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคารเนื่องจากแผ่นดินไหวในรูปแบบต่างๆและระดับความรุนแรงต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องสมจริง

2. ศึกษาวิจัยถึงขีดความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารประเภทต่างๆ ที่มีรูปแบบเหมือนกับอาคารที่ใช้งานจริง และเป็นตัวแทนของอาคารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศ (อาคารเหล่านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ต้านทานแผ่นดินไหว) และประเมินระดับความเสียหายและรูปแบบความเสียหายของอาคาร เนื่องจากแผ่นดินไหวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยอาศัยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ที่ได้พัฒนา

3. ศึกษาหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงหรือเสริมกำลังอาคารที่มีอยู่ (Retrofitting) โดยอาศัยเทคนิค วิธีการ และวัสดุ ที่สามารถใช้ได้ในประเทศ

4. ศึกษาพฤติกรรมอาคารที่ได้รับการปรับปรุงภายใต้แรงแผ่นดินไหวโดยการวิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

สถิติการเปิดชม : 2,755 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 662 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400