รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5130030
ชื่อโครงการ : โครงการครุวิจัย - ซากดึกดำบรรพ์
  The Project Teacher Fellowship-Palaeonthology
หัวหน้าโครงการ : วราวุธ สุธีธร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วราวุธ สุธีธร
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : (1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการพัฒนาการสอนของครูด้วยการฝึกทักษะกระบวนการวิจัย

(2) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจครูในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(3) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของนักเรียน

(4) เพื่อพัฒนาให้ครูเกิดทักษะการพัฒนาแผนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย

สถิติการเปิดชม : 2,983 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 415 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400