รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5150025
ชื่อโครงการ : ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
หัวหน้าโครงการ : อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (18 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2550
วัตถุประสงค์ : ชุดโครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายได้ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับประเทศหรือภูมิภาค จากอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร ทรัพยากรแหล่งน้ำ และภัยพิบัติธรรมชาติ
สถิติการเปิดชม : 1,937 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สายวิทยาศาสตร์ (54 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 507 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400