รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190006
ชื่อโครงการ : การประเมินโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของฝ่ายวิชาการ สกว.
 
หัวหน้าโครงการ : ยอดหทัย เทพธรานนท์
ทีมวิจัย :
ยอดหทัย เทพธรานนท์
หัวหน้าโครงการ
เกื้อ วงศ์บุญสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จำรัส ลิ้มตระกูล
นักวิจัยร่วมโครงการ
นวดล เหล่าศิริพจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2551
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อติดตาม วิเคราะห์และรายงานผลผลิต 2. เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานของ สกว. ในอนาคต
สถิติการเปิดชม : 2,119 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 386 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400