รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190009
ชื่อโครงการ : โครงการการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 
หัวหน้าโครงการ : อัจฉรา จันทร์ฉาย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อัจฉรา จันทร์ฉาย
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อติดตามผลสัมฤทธิที่ได้จากการดำเนินชุดโครงการวิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้ง ๑๑ โครงการ ติดตามพัฒนาการและความเป็นไปอย่างต่อเนื่องของโครงการว่าได้เกิดความก้าวหน้า และผลกระทบของการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในลักษณะใด

2) เพื่อทราบปัจจัยที่เป็นมูลเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดความสนใจในการนำผลการวิจัยไปพัฒนาเพื่อเกิดการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

3) เพื่อสำรวจหาสาเหตุที่นำไปสู่ผลกระทบจากการดำเนินโครงการวิจัยในวงกว้าง

4) เพื่อหาข้อสรุปสำหรับคุณค่าหรือความคุ้มค่าจากการดำเนินโครงการศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของลำไยสดในประเทศไทย

5) เพื่อหาข้อเสนอแนะสำหรับสนับสนุนและดำเนินการวิจัยในอนาคตสถิติการเปิดชม : 2,073 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 654 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400