รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG5190015
ชื่อโครงการ : การประเมินผลกระทบของชุดโครงการการพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทยเชิงพาณิชย์
 
หัวหน้าโครงการ : สมพร อิศวิลานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมพร อิศวิลานนท์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2551
วัตถุประสงค์ : 1) ทบทวนข้อมูลของโครงการวิจัย "การพัฒนาการผลิตหอยเป๋าฮื้อเชิงพาณิชย์ในระบบของการทำฟาร์มบนบก" และการวิเคราะห์หาลักษณะตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการวิจัยฯ

2) จัดทำการประเมินผลกระทบเบื้องต้นของโครงการวิจัยฯ โดยวิเคราะห์ผลกระทบทั้งรูปแบบ ลักษณะ และขนาดผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 1,803 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 243 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400